-->

लड़की !,s लड़की !
fo’okl u dj ;waW vkaW[k ewaWn]
gj dne dks j[k rw QwaWd&QwaWdA
fj’rksa dks djrh ’keZlkj]
dc ?kkr feysxh] irk ugha!

rw cuk Lo;a dks n`<+ QkSykn
vkalw rt] cu tk rst /kkj]
Lusg dks djrh rkj&rkj]
dc ekj feysxh] irk ugha!

gs vkuannkf;uh! rw tuuh gS
ij Hkhrj txrh og vouh gS
igpku mls] iy&iy xquys\
dc Nyuk feysxh] irk ugha!

dSls dgawW fd /khjt ca/kd gS
gj fQ+tk ;s gkjh xS+jr gS
rw crk /krk bl csgkyh dks
^/kjk* ls cutk ^[kkr* ;ghaA

,s iq#"k!
D;k Hkwy x;k viuk vFkZ\
ukjh&ifj=kl djs enZ]=kl ugha
txr tuuh vkuannkf;uh dk
lUeku djs migkl ughaA

;kn rks dj ml Hkkjr dks
L=h lEEkku dh [kkfrj rw
tc r[+r iyV fn;k djrk Fkk
egkHkkjr jp fn;k djrk FkkA

oks d`".k dgkaW] vtqZu dgkaW\
?kj&?kj nq’’kklu cSBk gS
viuh gh ukjh =kl djs
j{kd cu cSBk Hk{kd gSA

fu%’ks"k txr dh tuuh gS
fQj Hkh dks[k esa ejrh gS
vxj txr esa vk Hkh xbZ
gj iy fry fry ejrh gSA

bd lEiw.kZ ekuo&dk;k dks
D;waW fd;k foHkkftr vo;oksa esa\
og Hkh thuk pkgrh gS
vkleka esa mM+uk pkgrh gSA

,s iq#"k!
rqe esa mldk fo’okl vVy
rqe <ky cuks] ryokj ugha
rqe xoZ cuks] vfHk’kki ugha!


Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Disqus Comments